OGÓLNE INFORMACJE
O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM 2012
NA NOWYCH ZASADACH


Nowy egzamin gimnazjalny będzie składał z takich samych 3 części jak dotychczas,
czyli z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z zakresu języka
obcego nowożytnego, ale każda z części egzaminu będzie miała inną strukturę.
Zmiany w egzaminach gimnazjalnych polegają głównie na podzieleniu każdej
części egzaminu na 2 grupy zadań. Zwiększony został również czas trwania części I
i II egzaminu, przy czym zwiększyła się również czasochłonność poszczególnych
zadań.


ZMIANY W EGZAMINACH GIMNAZJALNYCH
W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ:
EGZAMIN HUMANISTYCZNY zostanie podzielony na zadania z zakresu języka
polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Cały nowy egzamin
humanistyczny trwa 150 minut.
 Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Mogą
odnosić się do tekstów literackich, popularnonaukowych lub publicystycznych.
Sprawdzane będzie nie tylko rozumienie zamieszczonego tekstu, ale także
znajomość utworów literackich lub dorobku autorów, których zgodnie
z podstawą programową nie wolno pominąć w procesie kształcenia. Wśród
zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna w
formie rozprawki, opowiadania, charakterystyki, opisu lub sprawozdania. Może
też być sprawdzane opanowanie przez gimnazjalistę form użytkowych, takich
jak podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja, a także list oficjalny,
ogłoszenie i zaproszenie.
 Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę zamkniętą,
są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności,
poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą występować
pojedynczo lub w wiązkach tematycznych. Zadania są tak dobrane, by
odwoływały się do różnych epok i różnorodnej tematyki, a także do
zróżnicowanych materiałów źródłowych. 


ZMIANY W EGZAMINACH GIMNAZJALNYCH
W CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ:
EGZAMIN MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY zostanie podzielony na część
matematyczną oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Cały nowy egzamin
matematyczno-przyrodniczy trwa 150 minut.
 Zadania z matematyki mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą.
W porównaniu z dotychczasowym egzaminem gimnazjalnym w nowym zestawie
egzaminacyjnym z matematyki mniej będzie zadań sprawdzających znajomość
algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach,
więcej natomiast – zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz
umiejętności dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych
warunków.
 Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają wyłącznie formę zamkniętą,
są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności,
poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą występować
pojedynczo lub w związkach tematycznych. Dla każdego zadania podano
najważniejsze wymagania ogólne i szczegółowe, do których to zadanie się
odnosi, oraz rozwiązanie. Pewne umiejętności złożone, np. dotyczące metodyki
badań przyrodniczych, zapisane są tylko w wymaganiach ogólnych. Zadania,
które sprawdzają te umiejętności, mogą też odwoływać się do kilku wymagań
szczegółowych. Tak jak w dotychczasowym egzaminie gimnazjalnym zadania
mogą sprawdzać wiadomości, np. znajomość faktów, symboli, terminów,
wzorów, formuł, oraz opanowanie umiejętności prostych, np. wyszukiwania
informacji, rozpoznawania typów obiektów, zjawisk i procesów. Więcej
niż dotychczas będzie natomiast zadań sprawdzających opanowanie umiejętności
złożonych, często ponadprzedmiotowych, takich jak rozumowanie wymagające
krytycznego myślenia (m.in. na podstawie znajomości metodyki badań
przyrodniczych), wykrywanie współzależności elementów lub procesów oraz
związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych, stosowanie zintegrowanej
wiedzy we własnych strategiach rozwiązywania problemów. str. 3
ZMIANY W EGZAMINACH GIMNAZJALNYCH
W CZĘŚCI JĘZYKOWEJ:
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY zostanie podzielony na dwa poziomy: podstawowy
i rozszerzony. Każdy poziom trwa po 60 minut.
 Zestaw zadań na poziomie podstawowym jest obowiązkowy dla każdego
zdającego. Sprawdzane umiejętności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów
pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych.
 Zestaw zadań na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów,
którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole
podstawowej. Uczniowie, których obowiązuje poziom rozszerzony muszą
najpierw zdawać poziom podstawowy, który jest obowiązkowy dla
wszystkich. Do poziomu rozszerzonego mogą przystąpić także pozostali
gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych.
Gimnazjaliści, przystępujący do trzeciej części egzaminu na obu poziomach,
rozwiązują zadania z tego samego języka. Sprawdzanie umiejętności: rozumienie
ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych,
wypowiedź pisemna.
Jakie są różnice pomiędzy poziomem podstawowym a rozszerzonym?
Podstawowe różnice pomiędzy poziomem wiedzy i umiejętności sprawdzanych
w zadaniach egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym i rozszerzonym wynikają zarówno z podstawy programowej jak
i z typów zadań występujących na egzaminie. Różnice te dotyczą przede wszystkim
(w przypadku poziomu rozszerzonego):
a. zakresu umiejętności językowych:
 sprawdzana jest umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej
 sprawdzany jest szerszy zakres umiejętności w pozostałych zadaniach
b. zakresu znajomości środków językowych:
 zakres tematyczny tekstów w zadaniach na rozumienie ze słuchu oraz
rozumienie tekstów pisanych jest szerszy
 znajomość środków językowych sprawdzana jest produktywnie, nie tylko
receptywnie; zdający musi zastosować odpowiednie środki leksykalnogramatyczne, nie tylko wskazać właściwą formę spośród kilku podanych
 teksty stanowiące podstawę zadań w części sprawdzającej rozumienie ze słuchu
oraz rozumienie tekstów pisanych charakteryzują się większą różnorodnością
środków językowych
c. zakresu tekstów stosowanych w zadaniach na rozumienie ze słuchu oraz
rozumienie tekstów pisanych:
 typy tekstów są bardziej urozmaicone
 teksty są nieznacznie dłuższe i o nieznacznie większym stopniu złożoności
 teksty sprawdzające rozumienie ze słuchu są czytane nieznacznie szybciej. str. 4
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z dnia 12 sierpnia 2011r.
w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012
Na podstawie § 32 ust. 2 i 3, § 33 ust. 1, § 37 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn.
zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (DzU nr 46, poz. 432, z późn. zm.), informuję:
egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Każdą część egzaminu
przeprowadza się innego dnia.
Część humanistyczna odbędzie się 24 kwietnia 2012r. (wtorek):
 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godz.
9.00 i będzie trwał 60 minut - dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie
więcej niż o 20 minut
 z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godz. 10.45 i będzie trwał
90 minut - dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 25 kwietnia 2012r. (środa):
 z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)
egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 60 minut
- dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godz. 10.45 i będzie trwał
90 minut - dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 26 kwietnia 2012r. (czwartek):
 na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie
trwał 60 minut - dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż
o 20 minut
 na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godz. 10.45 i będzie
trwał 60 minut - dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż
o 30 minut

Struktury

Galerie

Statystyki

Dzisiaj17311
Wczoraj19274
Tydzień59965
Miesiąc372839
Wszystkie14696640

Twoje IP 54.87.18.165

Kto jest Online

Guests : 119 guests online Members : No members online

Znajdź wideo

Copyright © 2015 Zespół Szkół nr 1 w Garwolinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Administrator - ks. Wojciech

Najlepiej naszą stronę przeglądać w przeglądarce - Mozilla Firefox oraz Google Chrome