REGULAMIN REKRUTACJI                  

 

DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH I. KLASY

Publicznego Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi

w Garwolinie

 

§ 1

1. Regulamin Rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych w Publicznym Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Garwolinie, zwanym dalej „Gimnazjum”, określa zasady naboru i warunki przyjęć kandydatów do oddziału dwujęzycznego w klasie pierwszej Gimnazjum.

2. Regulamin Rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych w Gimnazjum, zwany dalej „Regulaminem Rekrutacji”, jest spójny z ogólnymi zasadami przyjęć kandydatów do klas pierwszych gimnazjów dla młodzieży określonymi przez:

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232 ze zmianami), zwane dalej „Rozporządzeniem”,

2) Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28.01.2013r. w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2013/2014, zwane dalej „Zarządzeniem”.

3. Regulamin Rekrutacji jest ponadto zgodny z:

1) Ogólnymi Zasadami Rekrutacji do I. klasy Gimnazjum, zatwierdzonymi uchwałą Rady Pedagogicznej Gimnazjum dnia 14.02.2013 r., zwanymi dalej „Zasadami Rekrutacji”,

2) Harmonogramem Naboru do oddziałów pierwszej klasy Gimnazjum na rok szkolny 2013/2014.

§ 2

1. Na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjum prowadzi rekrutację do oddziału dwujęzycznego klasy pierwszej z angielskim językiem nauczania, dla którego:

1) w planie nauczania przewidziano 6 godzin obowiązkowych zajęć lekcyjnych języka angielskiego w tygodniu, z rozszerzonym programem nauczania,

2) w programie nauczania zaplanowano częściowe nauczanie w języku angielskim minimum dwóch przedmiotów spośród następujących: a) chemia, b) fizyka, c) geografia, d) biologia,   e) historia, f) religia. Minimum jednym z tych przedmiotów będzie wymieniony w ppk. a) lub b).

2. Drugim nowożytnym obcym językiem nauczania w oddziale dwujęzycznym będzie język francuski lub rosyjski lub niemiecki – w zależności od przewagi wybieranej przez kandydatów opcji. Nauka tego języka rozpocznie się w klasie pierwszej od podstaw – nie wymagana jest jego znajomość na żadnym poziomie.

§ 3

1. O przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych klasy I. Gimnazjum mogą ubiegać się uczniowie klas szóstych publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, zamieszkali zarówno w obwodzie Gimnazjum jak i poza jego granicami, którzy w roku szkolnym 2012/2013 przystąpią do sprawdzianu po szkole podstawowej i ukończą szkołę z wynikiem pozytywnym.

2. Do klasy pierwszej dwujęzycznej Gimnazjum wszyscy uczniowie (również zamieszkali       w obwodzie szkoły) przyjmowani są na wniosek (podanie) wypełniony i podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów) na oficjalnym druku dostępnym na stronie Gimnazjum oraz złożony w ustalonym terminie.

3. Uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych obowiązują wszystkie terminy z rekrutacji ogólnej zawarte w szczególności w Zarządzeniu oraz w Harmonogramie Naboru do Gimnazjum.

4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego przystępują do sprawdzianu uzdolnień językowych / umiejętności językowych z języka angielskiego. Sprawdzian ten odbędzie się w budynku Gimnazjum w trzecim tygodniu maja dnia 14 maja 2013 r. (wtorek) o godz. 14.00.

5. Z zastrzeżeniem ust. 7, o przyjęciu kandydata do oddziału dwujęzycznego decyduje wynik sprawdzianu kierunkowego oraz suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, określonych w: § 6, ust. 1. Ogólnych Zasad Rekrutacji do Gimnazjum.

6. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do oddziału dwujęzycznego, mogą na wniosek rodziców / prawnych opiekunów, po wypełnieniu specjalnego oświadczenia, przystąpić do rekrutacji ogólnej i mogą być przyjęci do pozostałych oddziałów.

7. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego) przyjmowani są na podstawie odpowiedniego dyplomu / zaświadczenia o zajętym miejscu w konkursie.

§ 4

1. Rekrutację kandydatów do oddziałów dwujęzycznych klasy pierwszej Gimnazjum przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, zwana dalej Komisją Rekrutacyjną.

2. Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor Gimnazjum, w składzie:

1) Przewodniczący, którym jest dyrektor Gimnazjum, lub osoba przez niego upoważniona,

2) Sekretarz,

3) Członkowie, w tym:

a. nauczyciele języków obcych, w tym języka angielskiego w Gimnazjum,

b. nauczyciele-kandydaci na wychowawców oddziałów klasy pierwszej w Gimnazjum,

c. inne osoby, jeżeli wynika to z potrzeb rekrutacji w danym roku szkolnym.

4. Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) Opracowanie i opublikowanie Informatora o rekrutacji wraz z Harmonogramem Naboru,

2) Udzielanie kandydatom aktualnych informacji dotyczących terminów składania wymaganych dokumentów oraz kryteriów i warunków przyjęcia do Gimnazjum,

3) Przygotowanie oraz przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych,

4) Sprawdzenie testu uzdolnień kierunkowych (językowych) i opracowanie raportu z wyników sprawdzianu,

5) Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego w okresie od 1 lipca 2013 r.

do 5 lipca 2013 r., oraz ogłoszenie listy przyjętych do oddziałów dwujęzycznych Gimnazjum,

6) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

§ 5

1. Kandydat zostanie uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym, jeżeli złoży w ustalonym terminie następujące dokumenty:

1) Podanie o przyjęcie do szkoły - według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Gimnazjum,

2) Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

3) Oryginał zaświadczenia o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej,

4) Dwie aktualne fotografie kandydata o wymiarach 37 x 52 mm, podpisane na odwrotnej stronie nazwiskiem i imieniem oraz z datą urodzenia,

5) Dokumenty potwierdzające udział ucznia w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach artystycznych, oraz aktywności społecznej i wolontariatu, lub uzyskanie innych osiągnięć,

6) Inne dokumenty mogące mieć wpływ na przyjęcie kandydata do szkoły.

2. Dokumenty wymienione w ust.1 pkt.1), 4), 5) i 6) kandydat lub jego rodzice / prawni opiekunowie składają osobiście w sekretariacie szkoły od 1 marca 2013 r. do 15 kwietnia 2013 r., jednak nie później jak do 25 kwietnia 2013 r. do godz. 14.00.

3. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ustępie 1. będą niekompletne, zniszczone lub nieczytelne – nie zostaną przyjęte do postępowania rekrutacyjno- kwalifikacyjnego.

4. Dokumenty wymienione w ust.1 pkt 2) i 3), kandydaci lub ich rodzice / prawni opiekunowie składają do sekretariatu Gimnazjum od 28.06.2013 do 01.07.2013 do godz. 14.00 .

5. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do oddziałów dwujęzycznych Gimnazjum nastąpi 5.lipca. 2013 r. o godz. 10.00.

6. Uczniowie, którzy zostali przyjęci do Gimnazjum oraz zadeklarowali wolę uczęszczania do tej szkoły są zobowiązani do uczestnictwa w obozie integracyjno – edukacyjnym, na którym będą realizowane treści programowe nauczania pierwszej klasy gimnazjum. Obowiązkową wpłatę na ten obóz należy uiścić najpóźniej w pierwszym tygodniu września, w sekretariacie szkoły.

 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

Publicznego Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi

w Garwolinie dnia 14 lutego 2013 r.

Struktury

Galerie

Statystyki

Dzisiaj6741
Wczoraj26359
Tydzień57013
Miesiąc462124
Wszystkie14119854

Twoje IP 54.90.204.233

Kto jest Online

Guests : 109 guests online Members : No members online

Znajdź wideo

Copyright © 2015 Zespół Szkół nr 1 w Garwolinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Administrator - ks. Wojciech

Najlepiej naszą stronę przeglądać w przeglądarce - Mozilla Firefox oraz Google Chrome