ZASADY REKRUTACJI

                                              

do I. klasy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Garwolinie

oraz

kryteria przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

§ 1

Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych gimnazjów dla młodzieży określają:

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232 ze zmianami), zwane dalej „Rozporządzeniem”,

2) Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28.01.2013r. w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2013/2014

§ 2

1. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Garwolinie, z dniem 1 września 2013 r. zmienia nazwę, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/173/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 28.01.2013 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Garwolinie na Publiczne Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

2. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Garwolinie, zwane dalej „gimnazjum” lub „szkołą”, w czasie rekrutacji do klas pierwszych, współpracuje z Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Garwolin w szczególności w zakresie gromadzenia i przetwarzania dla celów związanych z rekrutacją danych zawartych na listach uczniów kończących klasę szóstą szkoły podstawowej, zamieszkałych w obwodzie gimnazjum.

 

§ 3

1. Kandydatów do klasy pierwszej przyjmuje się:

1) z urzędu – zamieszkałych*) w obwodzie gimnazjum,

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. Kandydat do klasy pierwszej składa dokumenty w jednej szkole tj. w gimnazjum obwodowym lub w gimnazjum poza obwodem.

3. Dane kandydata gromadzi i przetwarza dla celów rekrutacji szkoła, do której zostały złożone dokumenty wymienione w § 4.

§ 4

1. W terminach określonych harmonogramem naboru, absolwenci szkół podstawowych składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

1) zgłoszenie do gimnazjum (podanie) wg ustalonego wzoru. Formularz dokumentu należy wypełnić i wydrukować ze strony internetowej szkoły: www.jedynka-garwolin.pl ,

2) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

3) 2 fotografie (z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia na odwrocie) oraz jeżeli kandydat posiada: dyplomy laureata konkursów przedmiotowych, orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia o ustalonym indywidualnym programie lub toku nauki, zaświadczenia lekarskie i inne (zgody, opinie) wymagane przez szkołę.

2. Dokumenty należy składać wyłącznie w plastikowych koszulkach.

 

§ 5

1. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów tych przyjmuje się uwzględniając kryteria wymienione w § 6.

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych, klas sportowych i mistrzostwa sportowego oraz w sytuacji o której mowa w ust. 1, dyrektor gimnazjum powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. Komisja po otrzymaniu wymaganych dokumentów przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne i sporządza listę uczniów przyjętych do szkoły.

 

§ 6

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, o przyjęciu do szkoły kandydata spoza obwodu decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym według następujących zasad:

1) liczba punktów uzyskanych w wyniku sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej ………………………………………………………...… max 40 pkt.,

2) liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z 5 przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) liczbowo określona ocena z języka polskiego ………………………..……......……max 6 pkt.,

b) liczbowo określona ocena z matematyki …………….……………………………….max 6 pkt.,

c) liczbowo określona ocena z historii i społeczeństwa ……….…………………....…max 6 pkt.,

d) liczbowo określona ocena z przyrody ………………….……...............................…max 6 pkt.,

e) liczbowo określona ocena z języka obcego nowożytnego ………………..….…….max 6 pkt.,

3) świadectwo z wyróżnieniem ………………….……………………..………......................8 pkt.,

4) liczba punktów uzyskanych za ocenę zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) wzorowe ……………………………………………………………………………….…..….. 4 pkt.

b) bardzo dobre ……………………………………..........................................……………... 2 pkt.

5) osiągnięcia kandydata w kategoriach:

a) naukowych –

- udział w konkursach przedmiotowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim …………. 4 pkt.

b) sportowych lub artystycznych –

- miejsca 1-6 na szczeblu ogólnopolskim i miejsca 1-3 na szczeblu wojewódzkim ….…. 2 pkt.

- miejsca 1-3 na szczeblu powiatowym ……………………………………………………..... 1 pkt.

c) innych – praca na rzecz środowiska lokalnego i szkolnego lub wolontariat …………... 2 pkt.

6) komisja uwzględnia co najwyżej 3 osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

7) maksymalna liczba punktów, które może uzyskać kandydat wynosi 90,

8) szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej o przyjęciu kandydata do szkoły.

2. Kandydaci o szczególnych indywidualnych predyspozycjach przyjmowani są do:

1) oddziałów dwujęzycznych z uwzględnieniem przepisu § 5 ust. 3 Rozporządzenia:          „Dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w gimnazjach może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną”.

2) klas sportowych oraz mistrzostwa sportowego na warunkach określonych w § 12 Rozporz.

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2, pkt. 1 odbywa się w trzecim tygodniu maja 2013 r.

4. Warunki, o których mowa w ust. 2, pkt. 1 stanowią odrębny dokument.

§ 7

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w przypadku uzyskania przez kandydatów spoza obwodu równej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym mają:

1) osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, sieroty oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

2) osoby o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

3) osoby zamieszkałe w Garwolinie.

§ 8

1. Gimnazjum może nie przyjąć kandydata spoza obwodu w przypadku, gdy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej została wpisana nieodpowiednia lub naganna ocena zachowania.

2. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów i w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym otrzymują 90 punktów lub wpis „laureat konkursu”.

§ 9

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do gimnazjum nastąpi z zachowaniem terminu określonego harmonogramem naboru – zgodnie z zarządzeniem MKO.

§ 10

1. Odwołania związane wyłącznie z dostrzeżonymi błędami proceduralnymi (np. w obliczaniu liczby punktów) należy składać do dyrektora szkoły w ciągu trzech dni od ogłoszenia listy przyjętych. Odwołania zostaną rozpatrzone w ciągu siedmiu dni od ich złożenia.

2. Sprawy sporne wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji rozstrzyga dyrektor szkoły.

§ 11

1. W terminie do 15 września 2013r. uczniowie klas pierwszych składają u pielęgniarki szkolnej bilans zdrowia i kartę zdrowia ucznia.

2. Nieodebrane dokumenty osób nie będących uczniami szkoły przechowuje się do 30 września 2012r. Po tym terminie szkoła, za wyjątkiem dokumentów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2, dokonuje zniszczenia nieodebranych dokumentów.

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

Publicznego Gimnazjum nr 1 w Garwolinie

dnia 14 lutego 2013 r.

 

*) Wypis z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.):

Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Art. 26.        § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.                § 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Art. 27. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.

Art. 28. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Struktury

Galerie

Statystyki

Dzisiaj5231
Wczoraj21763
Tydzień26994
Miesiąc542308
Wszystkie14866109

Twoje IP 34.229.97.16

Kto jest Online

Guests : 522 guests online Members : No members online

Znajdź wideo

Copyright © 2015 Zespół Szkół nr 1 w Garwolinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Administrator - ks. Wojciech

Najlepiej naszą stronę przeglądać w przeglądarce - Mozilla Firefox oraz Google Chrome