sp1garwolin@poczta.onet.pl
25 682 33 71

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopckiej w Garwolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1).Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły

Data publikacji strony internetowej: 2020-04-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,

- pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, doc, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0

- niektóre linki są nieprawidłowo opisane

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopckiej w Garwolinie dołoży wszelkich starań aby zapewnić zgodność technologiczną strony z obowiązującymi normami oraz dobrymi praktykami.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową jest Dyrektor Beata Liszko, tel. 25 682 33 71, sp1garwolin@poczta.onet.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa 08-400 Garwolin al. Żwirki i Wigury 16, 08-400 Garwolin.
 2. W skład infrastruktury Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej wchodzi budynek szkoły i budynek zespołu pracowni przedmiotów zawodowych.
 3. Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia.
 4. Do wejścia szkoły od strony dziedzińca prowadzi podjazd dla wózków.
 5. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 6. Dla osób na wózkach dostępna jest przestrzeń prowadząca na salę gimnastyczną, która znajduje się na parterze.
 7. W budynku nie ma windy.
 8. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku szkoły po przywołaniu danego pracownika przy wejściu głównym do szkoły.
 9. Na parkingu są miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.