sp1garwolin@poczta.onet.pl
25 682 33 71

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Garwolinie

1.Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), a udział ucznia     w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami WZO.

 

2.Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter; przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, a czas ich powinien wynosić od 2 tygodni do 7 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu.

 

3.Za realizację projektów w PG nr 1 w Garwolinie odpowiadają opiekunowie projektów.

 

4.Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:

a)wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej do 15 września o ile przepisy nie stanowią inaczej;

b)omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celówi koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe;

c)opracowanie karty projektu i innych dokumentów o ile taka potrzeba zachodzi;

d)prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt;

e)monitorowanie jego realizacji;

f)ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.

 

5.Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu uczniów, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.

 

6.Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:

a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;

b) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:

- wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

- monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,

- przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

c) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

d) prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, karta projektu itp. ).

 

7.Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących 3–6 osób.

 

8.System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób:

a)losowy,

b)poprzez dobór samodzielny uczniów,

c)poprzez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami.

 

9.Zadania zespołu określa instrukcja realizacji danego projektu oraz kontrakt zawarty z opiekunem.

 

10. Czas realizacji projektu winien wynosić od 2 tygodni do 6 miesięcy.

 

11. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.

 

12. Tematyka planowanych do realizacji projektów, zawierająca informacje, o której mowa w pkt 4, jest przedstawiana dyrektorowi gimnazjum nie później niż do 15 października danego roku.

 

13. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum.

 

14. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje dyrektor szkoły wraz z opiekunami projektów.

 

15. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.

 

16. Końcowa ocena udziału projektu może mieć formę opisową, ustną, może być także wyrażona stopniem szkolnym z jednego lub kilku przedmiotów. Forma      i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem. Ocena obejmuje nie tylko efekt końcowy projektu, ale też  systematyczność pracy uczniów, aktywność i twórczość w realizacji projektu na poszczególnych jego etapach.

 

17. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w WZO.

 

18. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać kartę projektu i inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.

 

19. Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

 

20. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

 

 

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Garwolinie zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29 listopada 2010 r.

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.